Seths Antenn & Teleteknik AB hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR),
och vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du skall känna dig trygg med oss
som leverantör. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid
all behandling av personuppgifter.

Syften med att behandla personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster eller produkter du beställt behöver vi behandla
personuppgifter. Även för att vi skall kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, via
e-post och formulär samt för att behandla din betalning eller förhindra samt upptäcka bedrägerier.
Insamling av data
Vi samlar in och behandlar data när du gör en offertförfrågan, gör en beställning, eller kontaktar oss
per telefon eller per e-post. I vissa fall hämtar vi data från andra källor som exempelvis vid
kreditbedömning via CreditSafe.
Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar uppgifter kopplat till dig, bl.a. information om vilka produkter/tjänster som du har samt
namn, e-mailadress och telefonnummer. Det kan också vara personnr, IP-adress och användar-id,
betalningsinformation eller annan information som du lämnat då du varit i kontakt med oss.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, i första hand Personuppgiftslagen
(PuL), och från och med den 25 maj 2018 – EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection
Regulation som förkortas GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att
fullgöra ett avtal med dig och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter samt när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex
vid marknadsföring av våra tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att svara på frågor från dig
via vår kundservice, via e-post, telefon och sociala medier.

Cookies

Vi använder cookies för att underlätta och förbättra användningen av vår webbplats. En cookie
utgörs av en liten textfil, vilken innehåller information som lagras i hårdisken i din dator, mobiltelefon
eller surfplatta. Det finns två typer av cookies, vilka utgörs av permanenta och temporära cookies
(sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en längre period, medan
sessionscookies bara används tillfälligt vid besök på en webbplats. Sessionscookies försvinner när en
webbplats stängs ner och sparas således inte permanent. Cookies kan användas för att bibehålla val
som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, detta så att våra tjänster blir enklare att
använda. De flesta företag använder sig av cookies på sina webbplatser för att förbättra
användbarheten. Om du inte vill att cookies används eller vill radera befintliga så kan du göra detta
via din webbläsares inställningar.

Så här länge sparar vi data

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund och som vi behöver för att fullgöra vårt
åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänster och produkter, skicka faktura, hantera felärenden med
mera. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande
lagstiftning. Efter avslutad tjänst hos oss kommer er data automatiskt raderas, vanligtvis efter
12 månader men som längst efter 24 månader.

 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när vi behandlar personuppgifter om dig och få information om varför
vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du kan kostnadsfritt (en gång per år) begära
ett registerutdrag som visar vilken typ av data som finns registrerad om dig. Vi ska besvara dina
önskemål utan onödigt dröjsmål. För att säkerställa att vi inte lämnar ut information till obehörig
lämnas information enbart ut efter identifiering.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att personuppgifterna som vi hanterar är korrekta och uppdaterade. Du kan begära
att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)

Du kan ha rätt om att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för
behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna.
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte
finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt
samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att begära att få de
uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till invändning

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.
Det gör du genom att kontakta oss. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla
uppgifterna för det ändamålet. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med
stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för
behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

 

Delning av data

Normalt så delar vi inte ut dina uppgifter utan att du gett ditt samtycke till detta. Undantag för detta
finns och är när vi behöver genomföra en kreditupplysning på dig. Upplysningen utförs alltid
manuellt. I övriga fall så kommer vi samla in ditt samtycke till att vi delar uppgifterna och till vem vi
delar sådana uppgifter.

Så här skyddar vi din data

Vi lägger stor vikt vid att skydda våra kunders persondata och vi arbetar kontinuerligt med att
säkerhetsställa att all hantering och lagring av data görs på ett säkert och tryggt sätt. Kommunikation
mellan oss och våra underleverantörer sker alltid via krypterade förbindelser.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:
Seths Antenn & Teleteknik AB
Orgnr: 556303-2662.
Besöksadress: Argongatan 4, 431 53 Mölndal.
Postadress: Box 431 23 Mölndal.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill ha utdrag, rätta, radera eller återkalla samtycken är du välkommen att
kontakta oss via gdpr@seths.se eller telefon 031-706 27 00.

Ändring av vår integritetspolicy

Vi kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy på grund av teknisk
utveckling och/eller ändringar i gällande lag